Unia - Informacja 1.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa informujemy, że wszczęliśmy postępowanie o zamówieniu do zadania pn. "Zakup i montaż stacji Trafo w miejscowości Dąbrówka Wielka, ul. Kościelna 4, 95-100 Zgierz"

Więcej informacji znajdą Państwo Tutaj

Unia - Informacja 2

Informujemy, że dnia 09 lipca 2010 r. zakończyliśmy postępowanie wyboru oferty na wykonanie zadania pn. "Zakup i montaż stacji Trafo w miejscowości Dąbrówka Wielka, ul. Kościelna 4, 95-100 Zgierz" prowadzonego w związku z ubieganiem się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa. W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęła jedna ważna oferta od firmy "Syguła-Elektryk" Instalatorstwo Elektryczne Monika Syguła, ul. Główna 86, 95-100 Dąbrówka Wielka. Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów - 100/100. W związku z powyższym firmą, która wygrała postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego jest przedsiębiorstwo "Syguła-Elektryk" Instalatorstwo Elektryczne Monika Syguła, ul. Główna 86, 95-100 Dąbrówka Wielka.

Unia - Informacja 3

W dniu 29 listopada 2010 roku została podpisana przez SAPO s.c. Umowa o dofinansowanie projektu pn. "Wzrost innowacyjności i konkurencyjności firmy SAPO s.c. przez wdrożenie nowego systemu technologicznego" w ramach Osi Priorytetowej III: gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, RPO WŁ na lata 2007-2013 i Działania III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw.

W związku z powyższym zamieszczamy kolejne ogłoszenie o zamówieniu-dostawę.

Więcej informacji znajdą Państwo Tutaj

Unia - Informacja 4

Informujemy, że dnia 22 grudnia 2010 r. zakończyliśmy postępowanie wyboru oferty na wykonanie zadania pn. "Dostawę i montaż centrum pionowego, drążarki drutowej, elektrodrążarki wgłębnej oraz dostawę i integrację systemu narzędziowego EROWA lub równoważnego" prowadzonego w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa. W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęła jedna ważna oferta od firmy " MDT Sp. z o.o. ul. Barcelońska 3/95, 02-762 Warszawa. Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów - 1/1. W związku z powyższym firmą, która wygrała postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego jest przedsiębiorstwo MDT Sp. z o.o. ul. Barcelońska 3/95, 02-762 Warszawa.

Unia - Informacja 5

W dniu 29 listopada 2010 roku została podpisana przez SAPO s.c. Umowa o dofinansowanie projektu pn. "Wzrost innowacyjności i konkurencyjności firmy SAPO s.c. przez wdrożenie nowego systemu technologicznego" w ramach Osi Priorytetowej III: gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, RPO WŁ na lata 2007-2013 i Działania III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw. W związku z powyższym zamieszczamy kolejne ogłoszenie o zamówieniu-dostawę. Więcej informacji znajdą Państwo Tutaj

Unia - Informacja 6

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA

Informujemy, że dnia 08 marca 2011 r. zakończyliśmy postępowanie wyboru oferty na wykonanie zadania pn. "Wykonanie Instalacji Systemu Sprężonego Powietrza" prowadzonego w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa. W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęła jedna ważna oferta od firmy ARTECH Pneumatyka E.M.Pomager-M.D.Trzebuchowscy Sp.j. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 97, 87-100 Toruń, Filia: 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 7A". Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów - 100/100. W związku z powyższym firmą, która wygrała postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego jest przedsiębiorstwo ARTECH Pneumatyka E.M.Pomager-M.D.Trzebuchowscy Sp.j. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 97, 87-100 Toruń, Filia: 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 7A.

Kontakt: tel.: 0+48 42 717 80 09 , e-mail: biuro@sapo.biz.pl