Ogłoszenie

28.02.2011

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

 

W związku z przyznaniem dofinansowania ze środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa

firma:

 

SAPO S.C.

Paweł Sarba, Sławomir Pogorzelski

ul Kościelna 4

95-100 Dąbrówka Wielka

tel.: +42 717 80 09

www.sapo.biz.pl

NIP:732-001-44-50

REGON: 004357532

 

zwana dalej „Zamawiającym

 

zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z „Zasadami udzielania zamówień w stosunku, do których beneficjenci nie są zobowiązani do stosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, współfinansowanych ze środków Osi Priorytetowej III: gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, RPO WŁ na lata 2007-2013”, o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartości kwoty 14 tys. Euro na:

 

„Wykonanie Instalacji Systemu Sprężonego Powietrza w miejscowości Dąbrówka Wielka, ul. Kościelna 4, 95-100 Zgierz”

 

 

1. Opis przedmiot zamówienia:

specyfikacja techniczna instalacji:

                                               Długość rur doprowadzających: +/- 100 m

                                               Długość rur doprowadzających powietrze do maszyn: +/- 80 m

                                               Liczba zakończeń (szybkozłączy): +/- 50 szt.

                                               Sprężarka śrubowa: min. 11kW

                                               Zbiornik: minimum 500 L

                                               Osuszacz ziębniczy

 

wymagania dodatkowe:

                                               usługa montażu instalacji

                                               filtr wstępny

                                               filtr olejowy dokładny

 

2. Oferta powinna:

 

a)     być złożona w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu w sekretariacie firmy SAPO Paweł Sarba Sławomir Pogorzelski, Dąbrówka Wielka, ul. Kościelna 4, 95-100 Zgierz. Koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego oraz musi być na niej umieszczona informacja: „Wykonanie Instalacji Systemu Sprężonego Powietrza w miejscowości Dąbrówka Wielka, ul. Kościelna 4, 95-100 Zgierz – nie otwierać przez godziną 10:00 dnia 08.03.2011”

b)     być sporządzona wg. wyspecyfikowanych powyżej elementów, tzn. na załączonym wzorze formularza ofertowego, (dopuszcza się załączenie do formularza ofertowego dokumentów zawierających dodatkowe szczegółowe informacje),

c)     być opatrzona pieczątką firmową,

d)     posiadać datę sporządzenia,

e)     posiadać datę ważności oferty,

f)      posiadać informację na temat maksymalnego czasu realizacji,

g)     być podpisana przez osoby upoważnione do złożenia oferty,

h)     zostać dostarczona osobiście lub za pośrednictwem operatora (kuriera, Poczty Polskiej itp.) na adres: SAPO S.C. Paweł Sarba, Sławomir Pogorzelski, ul. Kościelna 4, 95-100 Dąbrówka Wielka.

 

Termin składania oferty upływa w dniu: 08.03.2011 r. o godzinie 10:00. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 08.03.2011 r. o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego: SAPO Paweł Sarba Sławomir Pogorzelski, Dąbrówka Wielka, ul. Kościelna 4, 95-100 Zgierz.

 

3. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.

 

Cena netto - 100%,

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania - 100

 

PCi = Cmin/Ci x 100

 

gdzie:

 

PCi - liczba punktów przyznana analizowanej ofercie

Cmin - najniższa cena netto z wszystkich ofert,

Ci - cena netto rozpatrywanej oferty.

 

4. Opis sposobu obliczenia ceny.

 

·        Cena netto oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnionym podatkiem VAT.

 

5. Umowa w sprawie zamówienia

 

·        Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który spełni wymagania określone w ogłoszeniu i przedłoży ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia przyjętych kryteriów.

·        Projekt umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym wykonawca, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji.

·        W sprawie zawarcia umowy należy kontaktować się z Panem Pawłem Sarbą lub Panem Sławomirem Pogorzelskim tel. 42 717-80-09.

 

6. Środki odwoławcze.

 

·        Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Organizatora postępowania postanowień zawartych w ogłoszeniu, przysługuje protest.

·        Protest wnosi się w terminie 4 dni od dnia powzięcia informacji o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwila, gdy doszedł on do Organizatora postępowania w taki sposób, że mógł się on zapoznać z jego treścią.

·        Zamawiający rozpatruje protest najpóźniej w terminie 7 dni od jego wniesienia. Brak rozstrzygnięcia protestu w tym terminie jest równoznaczny z jego oddaleniem.

·        Decyzja w przedmiocie rozstrzygnięcia protestu jest ostateczna i nie podlega dalszym środkom odwoławczym.

 

 

Załączniki

Załącznik nr 1 oświadczenie (plik .doc)
Załącznik nr 2 przykładowa umowa (plik. doc)
Formularz ofertowy (plik .doc)

Kontakt: tel.: 0+48 42 717 80 09 , e-mail: biuro@sapo.biz.pl