Ogłoszenie

               Dąbrówka Wielka, 2010-12-15

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

W związku z przyznaniem dofinansowania ze środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa

firma:

 

SAPO S.C.

Paweł Sarba, Sławomir Pogorzelski

ul Kościelna 4

95-100 Dąbrówka Wielka

tel.: +42 717 80 09

www.sapo.biz.pl

NIP:732-001-44-50

REGON: 004357532

 

zwana dalej „Zamawiającym

 

zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z „Zasadami udzielania zamówień w stosunku, do których beneficjenci nie są zobowiązani do stosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, współfinansowanych ze środków Osi Priorytetowej III: gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, RPO WŁ na lata 2007-2013”, o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartości kwoty 14 tys. Euro na:

 

„dostawę i montaż centrum pionowego, drążarki drutowej, elektrodrążarki wgłębnej oraz dostawę i integrację systemu narzędziowego EROWA lub równoważnego”

 

Ogłoszenie o zamówieniu związane jest z realizacją przez zamawiającego projektu pn. „Wzrost innowacyjności i konkurencyjności firmy SAPO s.c. przez wdrożenie nowego systemu technologicznego” w ramach Osi Priorytetowej III: gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, RPO WŁ na lata 2007-2013 i Działania III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw.

 

 

 

 

 

 

 

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 

I.

przedmiot zamówienia:                                centrum pionowe - szt. 1

specyfikacja techniczna urządzenia:

                                                                         

-       Stół: minimum 1100 x 500 mm

-       Przesuwy X/Y/Z: minimum 1000x600x650 mm

-       Obroty wrzeciona: minimum 8000 obr. /min

-       Stożek wrzeciona: ISO 40

-       Posuw przyspieszony: minimum 24 m/min

-       Posuw roboczy: minimum 10 m/min

-       Magazyn narzędzi: minimum 24 pozycje

-       Dokładność pozycjonowania: minimum +/- 0,005 mm

-       Powtarzalność pozycjonowania: minimum +/- 0,003 mm

-       Sterowanie: minimum Siemens 840D Solution Line lub równoważne

-       Pakiet funkcji MDynamics (program ShopMill/ShopTurn (P17), wykrywanie pozostałego materiału i obróbka konturu (P13), symulacje 3D 1 (gotowa część) (P25), jednoczesne nagranie sekwencji ruchu (P22), Advanced Surface (S07), Interpolacja funkcjami typu spline (S16), transformacja cylindryczna (Transmit) (M27), cykle pomiarowe (P28), dodatkowa pamięć HMI na karcie CF (P12), Interfejs użytkownika Sinumerik Operate (programowanie krokowe, funkcja ProgramGuide) lub równoważny

-       Możliwość zastosowania funkcji kompensacji wolumetrycznej VCS Plus (objętościowa) (N17) lub równoważny,

-       Gwarancja: min. 12 miesięcy

-       System narzędziowy wg specyfikacji EROWA lub równoważny

-       Stół obrotowy: minimum Ø 150 mm

-       System chłodzenia wrzeciona

-       Sonda narzędzia i detalu

-       Chłodzenie przez wrzeciono 20 bar

-       Zgarniacz wiórów

-       Bezpośredni napęd w osiach X,Y,Z

-       Zaświadczenie o innowacyjności urządzenia

 

II.

przedmiot zamówienia:                                drążarka drutowa - szt. 1

specyfikacja techniczna urządzenia:

 

-       Przesuwy X/Y/Z: minimum 500x300x250

-       Przesuwy U/V: minimum 90x90 mm

-       Cięcie kątowe: +/- 20 stopni / 100 mm

-       Chłodziarka dielektryka: dokładność nie gorsza niż 0,5°C

-       Automatyczne przewlekanie drutu: maksymalny czas 10 sek.

-       Średnica drutu: 0,1 - 0,3 mm

-       Sterowanie: pamięć 128 MB

-       Gwarancja: min. 12 miesięcy

-       System narzędziowy wg specyfikacji EROWA lub równoważny

-       Konstrukcja mechaniczna bez stołu krzyżowego

-       Chropowatość powierzchni: > Ra 0,2 µm

-       Automatyczne przewlekanie drutu wspomagane natryskiem pod ciśnieniem min. 12 kg/cm2

-       Stół granitowy

-       Generator oparty na technice MOS FET umożliwiający szybkość cięcia do 250 mm2/min lub równoważny

-       Funkcja przełączania AC-DC służąca do uzyskiwania optymalnej prędkości cięcia bez zmiany struktury materiału obrabianego lub równoważny

-       Funkcja OV (Open Voltage) – automatycznie regulowane napięcie zależnie od grubości detalu dla optymalizacji obróbki lub równoważny

-       Układ chłodzenia wody DTC lub równoważny

-       Układ sterowania GENTEC lub równoważny

-       Zdalne monitorowanie pracy obrabiarki via Ethernet

-       Łącze USB

-       Zaświadczenie o innowacyjności urządzenia

 

 

III.

przedmiot zamówienia:                                elektrodrążarka wgłębna - szt. 1

specyfikacja techniczna urządzenia:

 

-        Wymiary stołu: minimum 750x500 mm

-        Przesuwy X/Y/Z: minimum 600x400x350 mm

-        Maksymalna masa elektrody: 100 kg

-        Wymiary gabarytowe: max 2200 x 2000 x 2500 mm

-        Cykle programowania do kształtu: min. cylinder, stożek, kula

-        Chropowatość powierzchni: > Ra 0,2 µm

-        System bezpośredniego pomiaru położenia oparty na liniałach optycznych Heidenhain z automatycznym system czyszczenia przez sprężone powietrze lub równoważny

-        6-osiowy układ sterowania lub równoważny

-        Ochrona przed powstawaniem łuku przy obróbce wykańczającej

-        Technika zwiększająca szczelinę w razie pojawienia się tendencji do powstania zwarcia, aby ustabilizować proces wykańczania i uzyskać lustrzaną powierzchnię lub równoważny

-        Przystosowanie do automatyzacji procesów produkcji poprzez zastosowanie magazynów elektrod i współpracę z nowoczesnymi systemami organizacji produkcji EROWA i 3R lub równoważny

-        Gwarancja: min. 12 miesięcy

-        System narzędziowy wg specyfikacji EROWA lub równoważny

-        Zaświadczenie o innowacyjności urządzenia

-        Oś C

-        Magazyn elektrod: minimum 4 pozycje

 

IV.

przedmiot zamówienia:                 system narzędziowy EROWA lub równoważny - szt. 1

specyfikacja techniczna na przykładzie systemu EROWA:

 

                                                                          ER-033302 szt. 3

                                                                          ER-024312 szt. 1

                                                                          ER-023239 szt. 1

                                                                          ER-035715 szt. 1

                                                                          ER-033974 szt. 1

                                                                          ER-031942 szt. 1

                                                                          ER-038891 szt. 1

                                                                          ER-008638 szt. 1

                                                                          ER-007521 szt. 1

                                                                          ER-015465-1 szt. 1

                                                                          ER-009222-1 szt. 1

                                                                          Gwarancja: min. 12 miesięcy

 

 

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez zamawiającego.

 

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia w treści oferty części zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom oraz zakres wykonywanych przez nich prac. Brak takiej informacji oznaczać będzie, iż całość zamówienia będzie zrealizowana przez Wykonawcę.

 

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum). Wykonawcy składający ofertę wspólną ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy oraz za zobowiązania wynikające z rękojmi i gwarancji.

 

Zasady odpowiedzialności solidarnej dłużników określa art. 366 kodeksu cywilnego. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, muszą oni ustanowić pełnomocnika (Lidera Konsorcjum) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Wykonawcy występujących wspólnie muszą wspólnie spełniać warunki udziału w postępowaniu.

 

2. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

 

1)    Termin wykonania całości zamówienia (dostarczenia wszystkich maszyn i rozwiązań) upływa z dniem 31 sierpnia 2011 roku.

2)    Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest siedziba SAPO S.C. Paweł Sarba, Sławomir Pogorzelski, ul. Kościelna 4, 95-100 Dąbrówka Wielka.

 

3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:

 

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

1)    dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. o udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który dysponuje, co najmniej jedną osobą posiadającą udokumentowanie kompetencje oraz wiedzę i doświadczenie w zakresie instalacji oraz implementacji oferowanych urządzeń i systemów,

2)    posiadają wiedzę i doświadczenie, tj. o udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który przedstawi referencje na dostawę min. jednego centrum pionowego, elektrodrążarki drutowej i elektrodrążarki wgłębnej w okresie 12 m-cy od daty zakończenia składania ofert,

3)    załączą do oferty poniższe oryginalne dokumenty lub ich kserokopie z poświadczoną na każdej ze stron przez Wykonawcę zgodnością z oryginałem:

a)      aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS, EDG itp.) wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.

b)      aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert.

c)      aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert.

d)      aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego wystawiona nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.

4)    nie podlegają wykluczeniu zgodnie z oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia o zamówieniu

 

 

 

Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą  „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił.

 

 

4. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA, SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

 

1)    Oferta powinna:

 

a)      być sporządzona na piśmie pod rygorem nieważności, w języku polskim, pismem komputerowym, maszynowym lub czytelnym pismem ręcznym,

b)      być sporządzona wg. wyspecyfikowanych powyżej elementów, tz. na załączonym wzorze formularza, (dopuszcza się załączenie do formularza dokumentów zawierających dodatkowe szczegółowe informacje),

c)      być opatrzona pieczątką firmową,

d)      posiadać datę sporządzenia,

e)      posiadać datę ważności oferty,

f)       posiadać informację na temat maksymalnego czasu realizacji,

g)      być podpisana przez osoby upoważnione do złożenia oferty,

h)      być złożona w nieprzeźroczystej zaklejonej kopercie i opatrzona informacją: „oferta, nie otwierać przed godziną 12:00 dnia 22 grudnia 2010 roku,

i)       zostać dostarczona osobiście lub za pośrednictwem operatora (kuriera, Poczty Polskiej itp.) na adres: SAPO S.C. Paweł Sarba, Sławomir Pogorzelski, ul. Kościelna 4, 95-100 Dąbrówka Wielka.

 

2)   Nie dopuszcza się składania ofert częściowych na poszczególne urządzenia.

3)   Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

4)    Termin składania ofert upływa w dniu: 22.12.2010 r. o godzinie 12:00. Ważna jest data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.

5)    Otwarcie ofert nastąpi dnia 22.12.2010 r. o godzinie 12:15 w siedzibie firmy przy ul. Kościelnej 4, 95-100 Dąbrówka Wielka.

 

5. SPOSÓB OBLICZANIA CENY:

 

1)    Wartość zamówienia należy podać w cenach netto w złotych polskich.

2)    Wartość zamówienia należy podać z podziałem na części, zgodnie z przedmiotem zamówienia.

3)    Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmieniać.

 

 

 

 

 

 

 

 

6. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERTY:

 

1)   Wybór oferty nastąpi w oparciu o kryterium:

1)      cena całości zamówienia, z wagą kryterium - 60%,

2)      termin realizacji częściowej zamówienia:

dotyczący centrum pionowego, z wagą kryterium                -   3 %

dotyczący drążarki drutowej, z wagą kryterium                      - 31%

dotyczący elektrodrążarki wgłębnej, z wagą kryterium        -   3 %

dotyczący system narzędziowego EROWA lub równoważny, z wagą kryterium                                                                                          -   3 %

 

2)    O wyborze oferty zdecyduje najkorzystniejszy bilans punktowy z przyjętego kryterium wyboru.

3)    Wartość punktowa obliczana będzie wg wzoru:

 

 

 

 

Lp = Lpc + Lpt

 

gdzie:

Lp – całkowita liczba punktów

Lpc – liczba punktów w kryterium „cena”

Lpt – liczba punktów w kryterium „termin realizacji”

 

 

 

Sposób obliczania punktów w poszczególnych kryteriach oceny:

- kryterium „cena”:

Lpc = Cn/Cb*100%*60%

gdzie:

Lpc – liczba punktów w kryterium „cena”

Cn – cena całości zamówienia najniższej oferty netto

Cb – cena całości zamówienia badanej oferty netto

 

 

- kryterium termin realizacji:

Lpt= Lpt1+ Lpt2+ Lpt3+ Lpt4

gdzie:

Lpt – całkowita liczba punktów w kryterium „termin realizacji”

Lpt1 – liczba punktów w kryterium „termin realizacji” dotyczącym przedmiotu zamówienia: centrum pionowe

Lpt2 – liczba punktów w kryterium „termin realizacji” dotyczącym przedmiotu zamówienia: drążarka drutowa

Lpt3 – liczba punktów w kryterium „termin realizacji” dotyczącym przedmiotu zamówienia: elektrodrążarka wgłębna

Lpt4 – liczba punktów w kryterium „termin realizacji” dotyczącym przedmiotu zamówienia: system narzędziowy EROWA lub równoważny

 

przy czym:

 

Lpt1 = Tn1/Tb1*100%*3%

gdzie:

Tn1 – termin realizacji (ilość dni) najkorzystniejszej oferty dotyczący przedmiotu zamówienia: centrum pionowe

Tb1 – termin realizacji (ilość dni) badanej oferty dotyczący przedmiotu zamówienia: centrum pionowe

 

 

Lpt2 = Tn2/Tb2*100%*31%

gdzie:

Tn2 – termin realizacji (ilość dni) najkorzystniejszej oferty dotyczący przedmiotu zamówienia: drążarka drutowa

Tb2 – termin realizacji (ilość dni) badanej oferty dotyczący przedmiotu zamówienia: drążarka drutowa

 

Lpt3 = Tn3/Tb3*100%*3%

gdzie:

Tn3 – termin realizacji (ilość dni) najkorzystniejszej oferty dotyczący przedmiotu zamówienia: elektrodrążarka wgłębna

Tb3 – termin realizacji (ilość dni) badanej oferty dotyczący przedmiotu zamówienia: elektrodrążarka wgłębna

 

Lpt4 = Tn4/Tb4*100%*3%

gdzie:

Tn4 – termin realizacji (ilość dni) najkorzystniejszej oferty dotyczący przedmiotu zamówienia: system narzędziowy EROWA lub równoważny

Tb4 – termin realizacji (ilość dni) badanej oferty dotyczący przedmiotu zamówienia: system narzędziowy EROWA lub równoważny

 

 

W kryterium termin realizacji Zamawiający wyznacza minimalny możliwy termin wykonania zamówienia jaki można podać w ofercie na 5 dni. Maksymalny wynika z terminu wykonania zamówienia.

 


 

Formularze

....................................., ...........................

miejscowość , data

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

                     dane oferenta

 

SAPO S.C.

Paweł Sarba, Sławomir Pogorzelski

ul Kościelna 4

95-100 Dąbrówka Wielka

tel: +42 717 80 09

 

 

OFERTA

 

W odpowiedzi na ogłoszone przez Państwa zamówienie z dnia ………………………………………………….. r. przedstawiamy naszą ofertę na:

 

I.

przedmiot zamówienia:                                centrum pionowe - szt. 1

typ/model/marka:                                      ..............................................................................................

producent:                                                     ..............................................................................................

 

specyfikacja techniczna urządzenia:

 

parametr

spełnia / nie spełnia

uwagi

Stół: minimum 1100 x 500 mm

 

 

Przesuwy X/Y/Z: minimum 1000x600x650 mm

 

 

Obroty wrzeciona: minimum 8000 obr/min

 

 

Stożek wrzeciona: ISO 40

 

 

Posuw przyspieszony: minimum 24 m/min

 

 

Posuw roboczy: minimum 10 m/min

 

 

Magazyn narzędzi: minimum 24 pozycje

 

 

Dokładność pozycjonowania: minimum +/- 0,005 mm

 

 

Powtarzalność pozycjonowania: minimum +/- 0,003 mm

 

 

Sterowanie: minimum Siemens 840D Solution Line lub równoważne

 

 

Pakiet funkcji MDynamics lub równoważne

 

 

Możliwość zastosowania funkcji kompensacji wolumetrycznej VCS Plus lub równoważny

 

 

Gwarancja: min. 12 miesięcy

 

 

System narzędziowy wg specyfikacji EROWA lub równoważny

 

 

Stół obrotowy: minimum Ø 150 mm

 

 

System chłodzenia wrzeciona

 

 

Sonda narzędzia i detalu

 

 

Chłodzenie przez wrzeciono 20 bar

 

 

Zgarniacz wiórów

 

 

Bezpośredni napęd w osiach X,Y,Z

 

 

Zaświadczenie o innowacyjności urządzenia

 

 

 

 

 

Cena:

 

 

wartość netto w PLN:

 

 

termin realizacji przedmiotu zamówienia w dniach:

 

 

data ważności oferty:

 

 

dodatkowe informacje:

 

 

załączono do oferty dokumenty - szt.:

 

 

 

 

 

 

 

...............................................................

pieczęć, podpis


II.

 

przedmiot zamówienia:                               drążarka drutowa - szt. 1

typ/model/marka:                                      ..............................................................................................

producent:                                                     ..............................................................................................

 

specyfikacja techniczna urządzenia:

 

parametr

spełnia / nie spełnia

uwagi

Przesuwy X/Y/Z: minimum 500x300x250 mm

 

 

Przesuwy U/V: minimum 90x90 mm

 

 

Cięcie kątowe: minimum +/-20 stopni / 100 mm

 

 

Chłodziarka dielektryka: dokładność nie gorsza niż 0,5°C

 

 

Automatyczne przewlekanie drutu: maksymalny czas 10 sek.

 

 

Średnica drutu: 0,1 - 0,3 mm

 

 

Sterowanie: pamięć 128 MB

 

 

Gwarancja: min. 12 miesięcy

 

 

System narzędziowy wg specyfikacji EROWA lub równoważny

 

 

Konstrukcja mechaniczna bez stołu krzyżowego

 

 

Chropowatość powierzchni: >Ra 0,2 µm

 

 

Automatyczne przewlekanie drutu wspomagane natryskiem po ciśnieniem min. 12 kg/cm2

 

 

Stół granitowy

 

 

Generator oparty na technice MOS FET umożliwiający szybkość cięcia do 250 mm2/min lub równoważny

 

 

Funkcja przełączania AC-DC służąca do uzyskiwania optymalnej prędkości cięcia bez zmiany struktury materiału obrabianego lub równoważny

 

 

Funkcja OV (Open Voltage) – automatycznie regulowane napięcie zależnie od grubości detalu dla optymalizacji obróbki lub równoważny

 

 

Układ chłodzenia wody DTC lub równoważny

 

 

Układ sterowania GENTEC lub równoważny

 

 

Zdalne monitorowanie pracy obrabiarki via Ethernet

 

 

Łącze USB

 

 

Zaświadczenie o innowacyjności urządzenia

 

 

Cena:

 

 

wartość netto w PLN:

 

 

termin realizacji przedmiotu zamówienia w dniach:

 

 

data ważności oferty:

 

 

dodatkowe informacje:

 

 

załączono do oferty dokumenty - szt.:

 

 

 

 

 

 

 

...............................................................

pieczęć, podpis


III.

przedmiot zamówienia:                                elektrodrążarka wgłębna - szt. 1

typ/model/marka:                                      ..............................................................................................

producent:                                                     ..............................................................................................

 

specyfikacja techniczna urządzenia:

 

parametr

spełnia / nie spełnia

uwagi

Wymiary stołu: minimum 750x500 mm

 

 

Przesuwy X/Y/Z: minimum 600x400x350 mm

 

 

Maksymalna masa elektrody: 100 kg

 

 

Wymiary gabarytowe: max 2200 x 2000 x 2500 mm

 

 

Cykle programowania do kształtu: min. cylinder, stożek, kula

 

 

Chropowatość powierzchni: nie gorsza niż Ra 0,2 µm

 

 

System bezpośredniego pomiaru położenia oparty na liniałach optycznych Heidenhain z automatycznym system czyszczenia przez sprężone powietrze lub równoważny

 

 

6-osiowy układ sterowania lub równoważny

 

 

Ochrona przed powstawaniem łuku przy obróbce wykańczającej

 

 

Technika zwiększająca szczelinę w razie pojawienia się tendencji do powstania zwarcia, aby ustabilizować proces wykańczania i uzyskać lustrzaną powierzchnię lub równoważny

 

 

Przystosowanie do automatyzacji procesów produkcji poprzez zastosowanie magazynów elektrod i współpracę z nowoczesnymi systemami organizacji produkcji EROWA i 3R lub równoważny

 

 

Gwarancja: min. 12 miesięcy

 

 

System narzędziowy wg specyfikacji EROWA lub równoważny

 

 

Zaświadczenie o innowacyjności urządzenia

 

 

Oś C

 

 

Magazyn elektrod: minimum 4 pozycje

 

 

Cena:

 

 

wartość netto w PLN:

 

 

termin realizacji przedmiotu zamówienia w dniach:

 

 

data ważności oferty:

 

 

dodatkowe informacje:

 

 

załączono do oferty dokumenty - szt.:

 

 

...............................................................

pieczęć, podpis


IV.

 

przedmiot zamówienia:                                system narzędziowy EROWA lub równoważny - szt. 1

typ/model/marka:                                      ..............................................................................................

producent:                                                     ..............................................................................................

 

specyfikacja techniczna urządzenia:

 

parametr

spełnia / nie spełnia

uwagi

ER-033302 szt. 3

ER-024312 szt. 1

ER-023239 szt. 1

ER-035715 szt. 1

ER-033974 szt. 1

ER-031942 szt. 1

ER-038891 szt. 1

ER-008638 szt. 1

ER-007521 szt. 1

ER-015465-1 szt. 1

ER-009222-1 szt. 1

 

 

Gwarancja: min. 12 miesięcy

 

 

Cena:

 

 

wartość netto w PLN:

 

 

termin realizacji przedmiotu zamówienia w dniach:

 

 

data ważności oferty:

 

 

dodatkowe informacje:

 

 

załączono do oferty dokumenty - szt.:

 

 

 

...............................................................

pieczęć, podpis

 

Załącznik nr1 OŚWIADCZENIE-WZÓR

OŚWIADCZENIE

 

Niniejszym oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu o zamówienie na:

„dostawę i montaż centrum pionowego, drążarki drutowej, elektrodrążarki wgłębnej oraz dostawę i integrację systemu narzędziowego EROWA lub równoważnego”

 

i nie podlegam wykluczeniu na podstawie poniższych punktów:

 

1)      Wykonawcy, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

2)      wykonawcy, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3)      wykonawcy, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4)      osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5)      spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6)      spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7)      spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8)      osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9)      podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

 

 

 

........................................................

           Podpis i pieczęć osoby uprawnionej

Pliki do ściągnięcia

Ogłoszenie (plik .pdf)
Formularze (plik .doc)
Załącznik nr 1 - Oświadczenie. Wzór. (plik .pdf)

Kontakt: tel.: 0+48 42 717 80 09 , e-mail: biuro@sapo.biz.pl