02.07.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie ze środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa

firma:

 

SAPO S.C.

Paweł Sarba, Sławomir Pogorzelski

ul Kościelna 4

95-100 Dąbrówka Wielka

tel.: +42 717 80 09

www.sapo.biz.pl

NIP:732-001-44-50

REGON: 004357532

 

zwana dalej „Zamawiającym

 

zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z „Zasadami udzielania zamówień w stosunku, do których beneficjenci nie są zobowiązani do stosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, współfinansowanych ze środków Osi Priorytetowej III: gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, RPO WŁ na lata 2007-2013”, o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartości kwoty 14 tys. Euro na:

 

Zakup i montaż stacji Trafo w miejscowości Dąbrówka Wielka, ul. Kościelna 4, 95-100 Zgierz”

 

 

1.    Opis przedmiotu zamówienia.

 

1.1.        Przedmiotem zamówienia jest Zakup i montaż stacji Trafo w miejscowości Dąbrówka Wielka, ul. Kościelna 4, 95-100 Zgierz. Zadanie obejmuje:

a)      wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie stacji i przyłączenia obiektu istniejącego do rozdzielni nn przy stacji,

b)      dostawa i montaż stacji trafo wyposażonej w ogranicznik przepięć oraz odłącznik z uziemnikiem w części 15kV,

c)      dostawa i montaż rozdzielnicy nn oraz szafki pomiarowej w stacji odbiorczej,

d)      opracowanie instrukcji współpracy z siecią energetyczną,

e)      wykonanie uziemienia stacji o wymaganej rezystancji.

1.2.        Wykonawca zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w celu zapoznania się z obiektem i warunkami wykonania robót.

1.3.        Przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z wytycznymi do budowy systemów elektroenergetycznych.

 

 

2.    Postanowienia ogólne:

 

2.1         Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

2.2         Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

2.3         Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

2.4         Zamawiający nie przewiduje powierzenia żadnej z części zamówienia podwykonawcom.

2.5         Zamawiający dopuszcza składanie ofert w niniejszym postępowaniu przez konsorcjum.

 

3.    Termin ostateczny realizacji przedmiotu zamówienia – 31 sierpnia 2011 r.

 

4.    Warunki wymagane od Wykonawców ubiegających się o zamówienie:

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

4.1             posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień tj.:

a)     prowadzą działalność gospodarczą zarejestrowaną we właściwym rejestrze, lub ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,

b)     kierujący robotami elektroenergetycznymi posiada uprawnienia budowlane do wykonywania robót elektroenergetycznych,

c)      kierujący robotami elektroenergetycznymi należy do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

4.2             posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4.3             dokonali wizji lokalnej i zapoznali się z warunkami wykonania robót.

 

Zamawiający dokona oceny spełnienia tych warunków na podstawie przedstawionych dokumentów, zgodnie z formułą „spełnia” / „nie spełnia”.

 

5.    Dokumenty i oświadczenia jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

 

5.1.        Wypełniony i podpisany formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1.

5.2.        W celu potwierdzenia spełniania warunku określonego w pkt. 4.1. a), b), c) Wykonawca ma dostarczyć:

a)      aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert,

b)      zaświadczenie o posiadaniu uprawnień zawodowych do prowadzenia robót elektroenergetycznych dla kierującego robotami elektroenergetycznymi,

c)      potwierdzenie przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa dla kierującego robotami elektroenergetycznymi,

5.3.        W celu potwierdzenia spełniania warunku określonego w pkt. 4.2, 4.3 Wykonawca ma dostarczyć:

a)      oświadczenie Wykonawcy co do posiadanej niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego jak i dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, stanowiący załącznik nr 3,

b)      oświadczenie Wykonawcy, o dokonaniu wizji lokalnej w terenie i zapoznaniu się z warunkami prowadzenia robót, stanowiący załącznik nr 4.

5.4.        W przypadku kiedy kilka podmiotów składa ofertę wspólnie (konsorcjum), do oferty należy załączyć:

a)      dokumenty wymienione w pkt. 5.3. a) wystawione indywidualnie dla każdego z tych podmiotów,

b)      umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie,

c)      oryginał pełnomocnictwa wskazującego pełnomocnika do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie postępowania.

 

5.5.        Dokumenty jakie Wykonawca powinien dostarczyć w celu potwierdzenia, że spełnia wymagania Zamawiającego co do przedmiotu zamówienia i sposobu wykonania.

 

a)      kosztorys ofertowy z zestawieniem rbg, wykazem materiałów i sprzętu,

b)      oświadczenie, że całość robót wykona siłami własnymi, stanowiący załącznik nr 5,

c)      oświadczenie, o nie zatrudnianiu do wykonania przedmiotu umowy pracowników Zamawiającego, stanowiący załącznik nr 6.

 

Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem.

 

6.    Tryb udzielania wyjaśnień

6.1             Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści opisu przedmiotu zamówienia. Pytania mogą być przesyłane do Zamawiającego faksem - 42 717-80-79. Wszelkie pisma kierowane do Zamawiającego w sprawie niniejszego postępowania należy opatrywać tytułem: Zakup i montaż stacji Trafo w miejscowości Dąbrówka Wielka, ul. Kościelna 4, 95-100 Zgierz”.

6.2             Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi na zadane pytania przekazując treść wyjaśnienia jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano, bez ujawniania źródła zapytania, z pouczeniem że wyjaśnienie jest dla nich wiążące. Zamawiający może nie udzielić odpowiedzi na zadane pytanie, jeśli wpłynęło do Zamawiającego na mniej niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert.

6.3             Osobą ze strony Zamawiającego uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Pan Paweł Sarba lub Pan Sławomir Pogorzelski - tel. 42 717-80-09.

 

7.    Wadium nie jest wymagane.

 

8.    Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

9.    Termin związania ofertą

 

Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 45 dni od upływu terminu składania ofert.

 

10. Opis sposobu przygotowania oferty

 

10.1          .              Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.

10.2                         Oferta oraz wszystkie jej załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

10.3          Wszelkie poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone data i podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy.

10.4          Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedna ofertę.

10.5          Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu.

10.6          Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami i dokumentami muszą być spięte w sposób uniemożliwiający wysuniecie się którejkolwiek z kartek oraz ułożone w kolejności przedstawionej w pkt. 5.

10.7          Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

 

11. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

 

11.1.        Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu w sekretariacie firmy SAPO Paweł Sarba Sławomir Pogorzelski, Dąbrówka Wielka, ul. Kościelna 4, 95-100 Zgierz. Koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego oraz musi być na niej umieszczona informacja: „Zakup i montaż stacji Trafo w miejscowości Dąbrówka Wielka, ul. Kościelna 4, 95-100 Zgierz – nie otwierać przez godziną 10:00 dnia 09.07.2010 ”.

11.2.        Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do Zamawiającego i opatrzone nazwą oraz dokładnym adresem Wykonawcy. W przypadku braku tej informacji zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego faktu np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem lub za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

11.3.        Termin składania ofert upływa w dniu 09.07.2010 r. o godz. 10.00. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 09.07.2010 r. o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego: SAPO Paweł Sarba Sławomir Pogorzelski, Dąbrówka Wielka, ul. Kościelna 4, 95-100 Zgierz.

 

12. Opis sposobu obliczenia ceny.

 

12.1.        Cena netto oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnionym podatkiem VAT.

12.2.        Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym i stanowi wynagrodzenie za wszystkie świadczenia wykonawcy konieczne do prawidłowego, pełnego, funkcjonalnego, terminowego wykonania przedmiotu zamówienia, nawet gdy obowiązek wykonania świadczenia nie wynika wprost z dokumentów przetargowych lub innych dokumentów leżących u podstaw umowy.

 

13. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.

 

Cena netto - 100%,

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania - 100

 

PCi = Cmin/Ci x 100

 

gdzie:

 

PCi - liczba punktów przyznana analizowanej ofercie

Cmin - najniższa cena netto z wszystkich ofert,

Ci - cena netto rozpatrywanej oferty.

 

 

14. Informacja dotycząca waluty w jakiej prowadzone będą rozliczenia pomiędzy Wykonawca a Zamawiającym.

 

Rozliczenia pomiędzy Wykonawca a Zamawiającym będą prowadzone w złotych polskich.

 

15. Umowa w sprawie zamówienia

 

15.1.        Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który spełni wymagania określone w ogłoszeniu i przedłoży ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia przyjętych kryteriów.

15.2.        Projekt umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym wykonawca, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji.

15.3.        W sprawie zawarcia umowy należy kontaktować się z Panem Pawłem Sarbą lub Panem Sławomirem Pogorzelskim tel. 42 717-80-09.

 

16. Środki odwoławcze.

 

16.1.        Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Organizatora postępowania postanowień zawartych w ogłoszeniu, przysługuje protest.

16.2.        Protest wnosi się w terminie 4 dni od dnia powzięcia informacji o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwila, gdy doszedł on do Organizatora postępowania w taki sposób, że mógł się on zapoznać z jego treścią.

16.3.        Zamawiający rozpatruje protest najpóźniej w terminie 7 dni od jego wniesienia. Brak rozstrzygnięcia protestu w tym terminie jest równoznaczny z jego oddaleniem.

16.4.        Decyzja w przedmiocie rozstrzygnięcia protestu jest ostateczna i nie podlega dalszym środkom odwoławczym.

 

 

 

Załączniki do ściągnięcia:

1.Formularz ofertowy
2.Projekt umowy
3.Oświadczenie Wykonawcy co do posiadanej niezbędnej wiedzy i doświadczenia.
4.Oświadczenie Wykonawcy, o dokonaniu wizji lokalnej w terenie i zapoznaniu się z warunkami prowadzenia robót.
5.Oświadczenie, że całość robót wykona siłami własnymi.
6.Oświadczenie, o nie zatrudnianiu do wykonania przedmiotu umowy pracowników Zamawiającego

Kontakt: tel.: 0+48 42 717 80 09 , e-mail: biuro@sapo.biz.pl